Το Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει ως πάγιο στόχο την καλλιέργεια "του καλλι­κάρ­που δένδρου της πατερικής σοφίας". Εκλαμβάνοντας τον στόχο αυτό ως οφειλή και χρέος, προχώρησε στην ίδρυση του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών (ΠΙΠΜ) που εστιάζει στην έρευνα, τη μελέτη και τη σπουδή των συγγραμμάτων των Πατέρων της Εκκλησίας ώστε να προσφέρει μεγάλη ωφέλεια στο πλήρωμα της Εκκλησίας και στη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Με αυτόν τον τρό­πο θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η διαφαινόμενη από καιρό στροφή του χρι­στια­νικού κόσμου στις πηγές των δογμάτων και αξιών του ανατολικού Χριστια­νισμού.

Στις δραστηριότητες του ΠΙΠΜ εντάσσεται πρωτίστως η διεξαγωγή ερευ­νη­τικών και επιστημονικών προγραμμάτων στο χώρο της Θεολογίας αλλά και των συναφών ανθρωπιστικών επιστημών. Βασική προτεραιότητα αποτελεί επί­σης η ολοκλήρωση της φωτογράφισης των χειρογράφων του Αγίου Ό­ρους, κα­θώς και η φωτογράφιση των χειρο­γρά­φων άλλων μοναστικών καθι­δρυ­μάτων και βιβλιοθηκών, η συλλογή διαφανειών (slides) μικρογραφιών των χει­ρογράφων, η συστηματική, ετήσια έκδο­ση του επιστημονικού πε­ριο­δικού "Κληρονομία" του Ιδρύματος, η έκδοση καθιε­ρω­μένων σειρών θεο­λο­γικών δοκιμίων και μελετημάτων, λειτουργικών κειμένων και εγχειριδίων εκ­κλη­σιαστικής μουσικής, καθώς και η διοργάνωση συνεδρίων, δια­λέ­ξεων και σεμιναρίων, σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς της Θεσσαλονίκης, της Ελλάδος και του Εξωτερικού.

Tο Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών ιδρύθηκε με τον Πα­τρι­αρ­χικό και Συνοδικό Τόμο της 6ης Απριλίου 1965, από τον αοί­διμο Οικουμενικό Πατριάρχη Αθηναγόρα και αποτελεί Θεολογικό Επιστημονικό Ίδρυ­μα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών για τη στέγαση και λειτουργία του, λειτούργησε τον Ιανουάριο του 1968.